Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Swyddi gwag

Os oes gennych y sgiliau perthnasol ac rydych eisiau helpu i sicrhau cyfiawnder gwell i bawb, fe’ch anogwn i wneud cais.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, ac mae eich nodweddion personol yr un mor bwysig â’ch profiad proffesiynol.

Y broses ymgeisio

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i rôl sy’n addas ichi, gofynnir ichi lenwi ffurflen gais ar-lein. Efallai gofynnir ichi gyflwyno CV hefyd.

Yn ystod y broses, bydd ein holl gyfathrebu yn digwydd drwy e-bost, felly bydd arnoch angen cyfeiriad e-bost dilys i wneud cais.

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn gallu archebu dyddiad a slot amser trwy fewngofnodi i’r porth ymgeisio. Cyn y cyfweliad, byddwn yn anfon neges e-bost atoch i roi gwybod ichi sut y dylech baratoi. Bydd manylion y cyfweliad hefyd yn cael eu trafod yn yr hysbyseb swydd ar gyfer y rôl.

Cliciwch yma i gael canllawiau ar sut i lenwi eich ffurflen gais.

Proffiliau Llwyddiant ac Ymddygiadau

Mae’r Gwasanaeth Sifil nawr yn defnyddio fframwaith hyblyg i asesu ymgeiswyr trwy ddefnyddio amrywiaeth o elfennau, yn cynnwys set o ymddygiadau.

Bydd yr ymddygiadau y cewch eich asesu yn eu herbyn wedi’u rhestru yn yr hysbyseb swydd ar gyfer y rôl. Rhowch amser i adolygu’r rhain cyn ichi ymgeisio.

Cliciwch yma i ganfod mwy am broffiliau llwyddiant ac ymddygiadau.

Gwiriadau cyn cyflogaeth

Cyn y gallwn gynnig rôl ichi, mae arnom angen cwblhau gwiriadau cefndirol cyn cyflogaeth i fodloni gofynion diogelwch a gofynion personél.

Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen gais yn llawn ac yn gywir fel y gellir cynnal y gwiriadau hyn yn rhwyddach os byddwch yn cael cynnig o swydd gyda ni.

Cliciwch yma i ganfod mwy am ein gwiriadau cefndirol.

Ceisiadau presennol

Os ydych eisoes wedi dechrau gwneud cais neu wedi cyflwyno cais, gallwch glicio ar ‘Your Applications’ yn y gwymplen yn y porth ceisiadau i olrhain y cynnydd gyda’ch cais.

Yn y gwymplen, gallwch weld yr holl swyddi rydych wedi ymgeisio amdanynt. Dan bob teitl swydd, gallwch olrhain statws eich cais, adolygu manylion y rôl neu edrych ar negeseuon e-bost rydych wedi’u cael ynghylch y rôl.

Addasiadau rhesymol

Os oes gennych anabledd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd ac mae arnoch angen cymorth gyda’ch cais, rhowch wybod inni.

Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â’r pwynt cyswllt a nodir yn yr hysbyseb swydd, yn ddelfrydol, cyn gynted ag sy’n bosib cyn y dyddiad cau.

Dylech hefyd lenwi’r adran ‘assistance required’ ar y dudalen ‘additional requirements’ ar eich ffurflen gais. Dyma lle gallwch roi gwybod i ni am unrhyw gymorth y byddwch ei angen yn ystod y broses recriwtio, er enghraifft, gwasanaethau iaith neu fynediad i gadair olwyn yn eich cyfweliad.

Cynllun Cyflogwyr sy’n Hyderus o ran Anabledd

Fel rhan o’r Gwasanaeth Sifil, rydym yn addo cyfweld unrhyw unigolyn sydd ag anabledd fel y diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Os oes gennych anabledd, rhowch wybod inni drwy lenwi’r adran gofynion ychwanegol ar eich ffurflen gais. Trwy hyn, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth mae gennych hawl i’w gael o ddechrau’r broses ymgeisio.

Mae’r Cynllun Cyflogwyr sy’n Hyderus o ran Anabledd yn gwarantu y byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad, ond nid yw’n gwarantu y cewch swydd. Yn y cyfweliad, byddwch yn cael eich asesu ar sail teilyngdod yn unig, yn unol ag Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ymwrthodiad

Dylai’r holl geisiadau gael ei wneud gennych chi a chael eu hanfon yn uniongyrchol i GLlTEM.